Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η “Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία”. Σκοπός του Προγράμματος είναι παροχή εκπαίδευσης για τη δημιουργία νέων επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τους μηχανισμούς της ογκογένεσης σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, τις σύγχρονες προσεγγίσεις ανίχνευσης, απεικόνισης και διάγνωσης των ανθρώπινων νεοπλασιών, τη μεταφραστική και κλινική έρευνα, την επιδημιολογία και τις στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου, τις νεότερες φαρμακολογικές θεραπείες στο χώρο της Ογκολογίας και τις προοπτικές εφαρμογής προσωποποιημένων θεραπειών ανά ασθενή, τις επεμβατικές και μη επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες καθώς και την αξιολόγηση οικονομικών παραμέτρων στην ανάπτυξη και χορήγηση ογκολογικών σκευασμάτων. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να αντιμετωπίζουν επιτυχώς και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις του πεδίου της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής, ακολουθώντας ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, κτλ) ή/και στελεχώνοντας ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών εταιρειών και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας.

Ειδικότερα, με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών επιδιώκεται:

  1. Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο Ιδρυμάτων το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Προγράμματος.
  2. Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Ιδρυμάτων που συνεργάζονται.
  3. Hδιεθνής αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της παρεχόμενης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης κατόπιν αξιολόγησης με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια.