ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΟΓΚ7:  Εξατομικευμένη Ιατρική: Ανάπτυξη στοχευμένωναντι-καρκινικών φαρμάκων και προβλεπτικών βιοδεικτών ανταπόκρισης στη θεραπεία του καρκίνου

 

          Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην ανακάλυψη και κλινική εφαρμογή αντικαρκινικών φαρμάκων εκμεταλλεύονται τις αλματώδεις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας. Η γονιδιωματική ανάλυση των νεοπλασιών αναδεικνύει νέους θεραπευτικούς στόχους-προϊόντα γονιδίων η σημασία των οποίων επιβεβαιώνεται σε σχετικά μοντέλα καρκίνου. Η  δομή των πρωτεϊνών συμβάλλει στο σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων ειδικών βιοδραστικών μορίων έναντι των επιλεγμένων θεραπευτικών στόχων εξασφαλίζοντας  την ειδικότητα της δράσης και τον περιορισμό των παρενεργειών. Στη συνέχεια οι πρόδρομες ενώσεις (hitcompounds) ελέγχονται σε in vitroassays και κυτταρικά και ζωικά μοντέλα προκειμένου να αποτιμηθεί η βιολογική τους δράση. Οι πλέον υποσχόμενες ενώσεις-οδηγοί (leadcompounds) εισέρχονται σε κλινικές δοκιμές για νεοπλασίες, όπου τα γονίδια που στοχεύθηκαν έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ασθένειας. Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, προβλεπτικοί βιοδείκτες φαρμακο-ανταπόκρισης συνοδεύουν τη χορήγηση του φαρμάκου.