ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στην Βιοηθική, τον κλάδο της επιστήμης που ασχολείται με ηθικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν από τις ανακακαλύψεις τις βιολογίας και την ραγδαία πρόοδο της Ιατρικής. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που άπτονται της Ογκολογίας όπως είναι η παρηγορική φροντίδα, η αποφάσεις και τα διλήμματα κοντά στο τέλος της ζωής και η ματαιότητα ιατρικών παρεμβάσεων καθώς και η ηθική της ιατροβιολογικής έρευνας. Επίσης εισάγονται τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με έμφαση στην ιατρική πράξη και έρευνα. Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις από διδάσκοντες με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο της βιοηθικής και της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, βιντεοπροβολή και συζήτηση ενδιαφέροντων περιπτώσεων με τους φοιτητές. Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο διδασκόμενος την αναγκαιότητα και την πρακτική εφαρμογή των κανόνων της βιοηθικής στην σύγχρονη Ογκολογία αποφεύγοντας σοβαρά προβλήματα και εμπόδια που προέρχονται από μη τήρηση των κανόνων Βιοηθικής σε ερευνητικά ιδρύματα και νοσοκομεία. Επίσης να εξοικειωθεί με τον ορισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να τις επιπτώσεις και τους κινδύνους που προκύπτουν από την πλημμελή διαχείρισή τους.