ΙΑΤΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΝΟΜΙΚΑ, ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σε αυτή την ενότητα οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται την οικονομική διάσταση της θεραπείας του καρκίνου στα Συστήματα Υγείας των κρατών. Αναλύεται η οικονομική παράμετρος της ανάπτυξης νέων ογκολογικών θεραπειών με τη συμμετοχή των σπουδαστών υπό μορφή εργαστηριακής άσκησης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα στάδια και τους μηχανισμούς αξιολόγησης της νέας τεχνολογίας στην θεραπεία του καρκίνου, στις προκλήσεις της φαρμακευτικής καινοτομίας και στη διασφάλιση της ποιότητας σε ογκολογικά κέντρα.