Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών συναφών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ και πολυτεχνικών σχολών (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της ΕΔΕπ.

 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή των υποψηφίων είναι: 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται είναι:

Ο βαθμός του πτυχίου

Η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος

Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών

Η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Η αξιολόγηση των συστατικών επιστολών

Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξηΤα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (στην εφαρμογή https://postgrad.cict.uoc.gr)

2.1 Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει το πτυχίο. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ.

2.2 Αναλυτική Βαθμολογία.

3.H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών.
  • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΕΔΕπ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

  1. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων (εάν υπάρχουν).
  2. Κατάλογο δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν ( οδηγίες στο αρχείο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ που συνοδεύει την προκήρυξη)
  3. Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους
  4. Φωτογραφία