Παράταση υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 28/07/2022.

 

 Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 28/07/2022.

Κατεβάστε την προκήρυξη

 

Θέμα: Εισαγωγή πτυχιούχων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 23

 

Κατεβάστε εδώ την προκήρυξη του ΔΠΜΣ «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (pdf)

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (πρώην Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην "Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία" (ΦΕΚ Ίδρυσης και Κανονισμού 2587/3-7-2018 τ.Β’),  το  οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  στην Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ογκολογίας και η προετοιμασία των αποφοίτων του για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος  θα   έχουν  τη   δυνατότητα  είτε   να   ακολουθήσουν  ακαδημαϊκές  κατευθύνσεις (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής   ή/και στελέχωση ερευνητικών υποδομών και Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό)   ή θα μπορούν να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης εταιρειών (φαρμακευτικών, βιοτεχνολογικών κ.α.) και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία 2 αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και 1 εξάμηνο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Θα λειτουργήσουν 2 τμήματα, στην Ιατρική Σχολή στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική και τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κανόνα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα (17.30-21.30) και το Σάββατο (10.00-16.00).

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕπ). 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω προϋπόθεση, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΕΔΕπ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Ο βαθμός του πτυχίου
  • Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών
  • Η σχετική με το Πρόγραμμα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος
  • Αξιολόγηση συστατικών επιστολών
  • Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη

 

Τέλη Φοίτησης

Το Πρόγραμμα προβλέπει τέλη φοίτησης ύψους 3000€ για το σύνολο των σπουδών. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται τμηματικά ως εξής:

Δόση

Ποσό

Περίοδος καταβολής

Α΄ δόση

1000€

Εγγραφή 2022

Β΄ δόση

1000€

Φεβρουάριος 2023

Γ’ δόση

1000€

Σεπτέμβριος 2023

 

 

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα  https://postgracict.uoc.gr

και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

2. Για πτυχιούχους :

2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και

2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

 

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού

Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

Για τελειόφοιτους:

Υποβάλλουν μόνο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)

3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή εναλλακτικά τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών

4. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων π.χ. επαγγελματικές πιστοποιήσεις, βραβεία, υποτροφίες αριστείας, κ.α.

5. Κατάλογο δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν (δείτε οδηγίες στο αρχείο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ που συνοδεύει την προκήρυξη) 

6. 2 συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους

7. Φωτογραφία

 

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία 

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf. Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

Για τη Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg

Μέγιστο Μέγεθος: 2MB

Διαστάσεις: 200pxx 200px

Για τις Συστατικές Επιστολές

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με  e-mail και πρέπει να  πληρούνται οι  παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

  1. να γίνει  από  τον  συντάκτη  της  συστατικής  στο  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  με  την  ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΔΠΜΣ «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία»
  2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
  3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
  4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

 

Προθεσμία

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 28/07/2022.

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου του 2022

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ με email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ: Γεώργιος Σουρβίνος

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής: Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης