Θέμα:  Προκήρυξη 12 θέσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 

 

Κατεβάστε εδώ την προκήρυξη (pdf)

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 11/12/2023 Αριθ. Πρωτ.: 29982/ 2384

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: "Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία" σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α').

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία, επιπέδου επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4763/2020, μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) εξαμήνων (90 ECTS).

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ογκολογίας και η προετοιμασία των αποφοίτων του για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή/και στελέχωση ερευνητικών υποδομών και Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή θα μπορούν να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης εταιρειών (φαρμακευτικών, βιοτεχνολογικών κ.α.) και να ιδρύσουν/ στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία 2 αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και 1 εξάμηνο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Θα λειτουργήσουν 2 τμήματα, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική και τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κανόνα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα (17.30-21.30) και το Σάββατο (10.00-16.00), δια ζώσης.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ).

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα πριν την έναρξη των μαθημάτων του Α' Εξαμήνου. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω προϋπόθεση, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από την ΕΠΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Ο βαθμός του πτυχίου (35 %)
 • Η σχετική με το Πρόγραμμα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%).
 • Αξιολόγη ση συστατικών επιστολών (15%)
 • Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη (40%)

 

Διαδικασία Επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής σε τρεις φάσεις:

Α' Φάση: Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων.

Β' Φάση: Πραγματοποιείται η αξιολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων από την ΕΕ του ΔΠΜΣ, η οποία μπορεί να προκρίνει όσους υποψηφίους θεωρεί κατάλληλους για την επόμενη φάση αξιολόγησης.

Γ' Φάση: Οι υποψήφιοι που προκρίθηκαν από τη Β φάση καλούνται σε συνέντευξη από την ΕΕ. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια τους προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο ΔΠΜΣ.

Αναλυτικά: Η Επιτροπή Επιλογής αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, βαθμολογεί τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων για τις συνεντεύξεις. Ακολουθεί η ανάρτηση του ανωτέρω πίνακα και ορίζεται η ημερομηνία των προφορικών συνεντεύξεων. Μετά τις συνεντεύξεις, υπολογίζεται το σύνολο της βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος και η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει αξιολογικό πίνακα όλων των υποψηφίων από τον οποίο προκύπτουν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων με τον τελευταίο επιτυχόντα, γίνονται επίσης δεκτοί. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί ανακοινώνονται στους υποψηφίους οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αιτιολογημένη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από επιτροπή που ορίζεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και είναι ανεξάρτητη της Επιτροπής Επιλογής και κρίνονται τελεσίδικα από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών η οποία στη συνέχεια επικυρώνει τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να εγγραφούν στο ΔΠΜΣ εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών. Σε περίπτωση μη εγγραφής εντός της προθεσμίας, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιλαχόντων. Για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος, ο πίνακας επιλαχόντων έχει ισχύ μέχρι και 2 εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων. Οι επιτυχόντες εγγράφονται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ.

 

Τέλη Φοίτησης

Το Πρόγραμμα προβλέπει τέλη φοίτησης ύψους 3000€ για το σύνολο των σπουδών. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται τμηματικά ως εξής:

 

Δόση

Ποσό

Περίοδος καταβολής

Α’ δόση

1000€

Εγγραφή 2024 (1ο 15νθήμερο Μαρτίου)

Β' δόση

1000€

Σεπτέβριος 2024

Γ' δόση

1000€

Φεβρουάριος 2025

 

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

 1. Για πτυχιούχους:
  • Αντίγραφο Πτυχίου και
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
   (Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού)

Βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ).

Σε περίπτωση μη κατοχής αυτής της βεβαίωσης, η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, υποβάλουν το αντίγραφο πτυχίου και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με σφραγίδα APOSTILLE (εφόσον υπάρχει) και εφόσον δεν είναι από την έκδοσή τους στην αγγλική γλώσσα να συνοδεύονται και από μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα από την αντίστοιχη Πρεσβεία/Προξενείο στη χώρα έκδοσης των εγγράφων).

 

Για τελειόφοιτους:

Υποβάλλουν μόνο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)

3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή εναλλακτικά τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών

4. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων π.χ. επαγγελματικές πιστοποιήσεις, βραβεία, υποτροφίες αριστείας, κ.α.

5. Κατάλογο δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν (δείτε οδηγίες στο αρχείο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ που συνοδεύει την προκήρυξη)

6. 2 συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ' ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους

7. Φωτογραφία

 

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.

Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.

Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

 

Για τη Φωτογραφία

Μπορείχε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg

Μέγιστο Μέγεθος: 2MB

Διαστάσεις: 200pxx 200px

 

 

Για τις Συστατικές Επιστολές

1ος Τρόπος

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες τους μέσα από την εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων. Οι συγγραφείς συστατικών επιστολών που θα αναγράψει ο υποψήφιος στην αίτησή του, θα λάβουν σχετική πρόσκληση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας:

α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορέα στον οποίο ανήκει/ εργάζεται ο συντάκτης

β) η ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη της συστατικής επιστολής

2ος Τρόπος

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

 1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. gr και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΔΠΜΣ «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία»
 2. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/ εργάζεται ο συντάκτης
 3. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

 

Προθεσμία

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την 5/2/2024.

Υποβολή Συστατικών Επιστολών : έως 7/2/2024 Η διαδικασία των διαδικτυακών συνεντεύξεων, της αξιολόγησης και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί μέχρι και 12/2/2024.

Έναρξη μαθημάτων: εαρινό εξάμηνο 2023-2024

 

 

Η διαδικασία των διαδικτυακών συνεντεύξεων, της αξιολόγησης και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί μέχρι και την 12/02/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ με email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ: Γεώργιος Σουρβίνος

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής: Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης